Sitting Cherub

Item # 18439-2
Sitting Cherub
25.00

9" high lovely sitting cherub w/bird or w/bunny

18439-2 is cherub w/bunny